PORTFOLIO

Beweegprogramma: Wandel Samen naar Vitaal Oud!

Het beweegprogramma ‘Wandel Samen naar Vitaal Oud!’ is opgesteld voor thuiswonende inactieve en semi-actieve ouderen in de leeftijdscategorie van 70-85 jaar die weinig intrinsieke motivatie hebben om te bewegen. Aangezien gemeenten willen dat ouderen langer gezond en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, is het belangrijk om kwetsbaarheid bij ouderen terug te dringen en liefst te voorkomen. Gezondheidsproblematieken – door onder meer beperkingen in mobiliteit en eenzaamheid – met als resultaat verminderde zelfstandigheid zorgen voor kwetsbaarheid. Het voldoen aan de Beweegrichtlijnen kan het verschil maken tussen het al dan niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Het beweegprogramma betreft een wandelprogramma, waarin tijdens iedere wekelijks begeleide groeps-wandeltraining behalve conditie aan de aspecten kracht, lenigheid, snelheid en coördinatie aandacht wordt besteed. Het programma duurt 12 weken met als resultaat dat de deelnemers (meer) aan de Beweegrichtlijnen gaan voldoen dan voorheen (de inactieven bereiken het niveau semi-actief en de semi-actieven de norm).

Om thuiswonende inactieve en semi-actieve ouderen aan het bewegen te krijgen en te houden is het belangrijk dat ze worden gemotiveerd en er een gedragsverandering bij ze plaatsvindt. Voor dit beweegprogramma wordt daarom gebruik gemaakt van gedragsmodellen. De gedragsmodellen bevatten factoren die van belang zijn te beïnvloeden zodat de thuiswonende ouderen meer intrinsiek worden gemotiveerd. De motieven van de ouderen om te bewegen zijn onder meer het hebben van een positieve houding over bewegen, het ervaren van sociale steun/verbondenheid, geloof in eigen kunnen/competentie en het hebben van autonomie. Het beweegprogramma voorziet hierin.

Sarcopenie bij Ouderen verminderen of zelfs voorkomen

Dit betreft een opzet voor een praktijkgericht onderzoek om sarcopenie bij ouderen te verminderen of zelfs te voorkomen. Onder sarcopenie wordt de (leeftijdsgebonden) afname van spiermassa verstaan dat kan resulteren in verminderde spierkracht en spierfunctionaliteit. Bij ruim een derde van de thuiswonende ouderen boven de 60 is dit spiermassaverlies zo ernstig dat er sprake is van sarcopenie. Bij thuiswonende ouderen kan sarcopenie resulteren in valongelukken, breuken, opname in een ziekenhuis of verpleeghuis, functionele afhankelijkheid en zelfs overlijden. Sarcopenie is dus een aandoening die kan leiden tot fysieke beperkingen met verminderde zelfstandigheid als resultaat.

In onze samenleving komt sarcopenie veel voor, maar nog weinig mensen zijn er mee bekend. Behalve dat het ouderen ontbreekt aan kennis over sarcopenie, ontbreekt het zelfs veel zorgprofessionals (huisartsen, fysiotherapeuten) aan kennis hoe ze de juiste diagnose moeten stellen. Het goede nieuws is dat met een gezonde leefstijl het proces van sarcopenie tegen te gaan is.

Het onderzoek heeft als doel om duidelijk te hebben op welke manier sarcopenie het beste onder de aandacht bij ouderen kan worden gebracht zodat de ouderen gestimuleerd worden hun leefstijl aan te passen en daarmee sarcopenie verminderen of voorkomen. Hiertoe zijn zowel theoretische als empirische deelvragen opgesteld. Door middel van een literatuurstudie wordt antwoord gegeven op de theoretische deelvragen. De empirische deelvragen worden beantwoord door middel van kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Workouts Spierkracht armen

Het verzorgen van korte workouts aan senioren via videobellen. De workouts bestaan uit oefeningen gericht op de (boven)armen. Doel is spierversterking na een revalidatietraject.

Verbeterplan voor een Sportvereniging

Dit verbeterplan voor een atletiekvereniging betreft een strategisch advies op hoofdlijnen met bijbehorende verbetermaatregelen voor het weer verkrijgen van een gezonde, toekomstbestendige vereniging.

De atletiekvereniging heeft te maken met problemen die grotendeels te maken hebben met een dalend aantal vrijwilligers, toename van het verloop onder de leden en verminderde inkomsten. Dit is een gevolg van veranderingen in de samenleving als gevolg van diverse cultuursociologische trends als individualisering, mondialisering, informalisering, normvervaging en consumentisme. De vanzelfsprekende verbondenheid en gelijkgestemdheid onder de leden neemt af, wat niet ten goede komt aan de clubcultuur.

De strategie is bepaald met behulp van een SWOT-analyse en een confrontatiematrix, is vervolgens vertaald naar verbetermaatregelen. Aan de vereniging wordt geadviseerd om een fundamentele keuze te maken voor het behoud van een echte vrijwilligersvereniging (door-en-voor-leden). Betaalde krachten dienen niet de vrijwilligers te vervangen. Wel is het zaak te gaan werken aan de cultuur, de informele kant van de vereniging, voor het verkrijgen van voldoende vrijwilligers en het versterken van het clubgevoel.